Rachunek a'vista

Rachunek a'vista - służy do gromadzenia środków pieniężnych i korzystania z nich bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie. Środki zgromadzone na rachunku a'vista są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku. Kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec każdego miesiąca.